2023. december 29., péntek

Befolyásos asszonyok a konyhában. Vinczéné Pálfi Judit

 

 Vinczéné Pálfi Judit, a Romániai Fórum elnöke

Európai keresztény nők között


-A Fórum elnöke vagy. Mit jelent ez a gyakorlatban? Kik tartoznak hozzá? Mi a célja?

-Igen, a Romániai Keresztyén Nők Ökumenikus Fórumának elnöke vagyok. A Fórum Romániában 28 éve van jelen. Része az európai nagy családnak, az Európai Keresztyén Nők Ökumenikus Fórumának, mely 2022-ben volt 40 éves.

Ez tulajdonképpen az a szervezet, amelynek ernyője alatt a Krisztusban hívő és Őt követő lányok, asszonyok megtalálták és megtalálják a helyüket. Célunk, hogy ne azokat a határokat tartsuk szemeink előtt, amelyek egymástól elválasztanak, hanem azt a Krisztusi szeretetet, amely feloldja a határvonalakat, természetesen úgy, hogy mindenki megmarad a maga felekezeti szférájában, gyakorlatában.

A szervezet alapja az a Krisztus, Akire életünket alapozzuk, építjük, és e közösségben jól érezzük magunkat. A találkozók alkalmával megosztjuk tapasztalatainkat, gyakorlatainkat, úgy is, mint gyülekezeti tagok, mint nők, mint szakmabeliek, mint testvérek a Krisztusban. Évente egyszer van nagygyűlésünk, illetve régiónként, vagy azokon a településeken, ahol van ökumenére hajlandóság, vannak rendszeres vagy kevésbé rendszeres találkozók, imaláncok, imakörök.

Mivel nagyon sok a felekezetileg, de a nemzetiségileg vegyes házasság, ezért nagyon fontosnak tartottam és tartom a mai napig, lelkészként, hogy legyenek olyan alkalmak, ahol a felekezeti, nemzeti különbözőségben élő nők, asszonyok, most már ezek lányai is, időnként egymással találkozzanak, tanuljanak meg közösen imádkozni, és ebből már csak egy lépés a közös jó megcselekvése, a diakónia.

Romániának a nyugati részében lakom, Nagyváradon, a Partiumban, ez azt jelenti, hogy több felekezet él itt együtt, ugyanakkor többnyelvűségben is élünk. A Fórum ernyője alatt jelen van az ortodox, a római katolikus, a görögkatolikus, a lutheránus, a református, az unitárius felekezet képviselői közössége, nem hivatalosan néhány baptista nőtestvér.

Út a felekezetköziség felé

-Hogyan telt a gyerekkorod? Milyen hatások értek, hogy ennyire nyitott vagy más felekezetek felé?

-Tiszta református családban születtem, azaz minden felmenőm református felekezetű volt és ma is az. Tiszta református faluból költöztünk Székelyhídra, ahol felekezeti, de már nemzetiségi szempontból is vegyes lakosság élt. Úgy 7 éves lehettem, mikor elköltözésünket követően, Székelyhídon egyszer csak elmentem édesanyámmal a katolikus templom mellett. Soha nem felejtem el, megláttam a feszületet, a templom ajtaja mellett és megkérdeztem édesanyámat: Mi ez? Miért van ott?

Édesanyám nagyon kedvesen azt válaszolta: Ez a katolikus templom, azért áll itt ez a feszület, hogy az erre járó embert mindig emlékeztesse arra, hogy Isten mennyire szereti őt. Annyi melegség, szeretet szólalt meg és sugárzott édesanyám szavaiból, hogy ma is érzem azt az érzést. Hiszem, hogy ez volt az első meghatározó alkalom, amely engem később a felekezetköziség felé hajtott és hajt ma is.

-Hívő családban születtél?

-Igen, istenfélő, Istent tisztelő és szerető családba születtem bele. A születésem története is meghatározó, hiszem. Egy kicsi kis faluban, Vedresábrányban születtem, a református parókia épületében (a szüleim nem voltak lelkészek, csak ott laktak). Vasárnap délelőtt, az épp zajló istentisztelet ideje alatt érkeztem, senki nem volt jelen, csak Isten, édesanyám és én érkezőben. Mire a bábaasszony megérkezett, én is megérkeztem.

Milyen hatások értek…? Tulajdonképpen semmilyen - pozitív értelemben - megrázó hatás nem ért. Csupán tapasztalva a mindennapok történéseit, azt a nemzeti és felekezeti szempontból is vegyes életformát, amelyben éltem, később – lelkészként szembejött velem a sok, felekezetileg vegyes fiatal pár – beláttam, hogy Istenhez egyetlen út vezet. Ez pedig a krisztusi szeretet útja. A szeretet útját Istentől tanulhatjuk meg, Ő tesz képessé a nyitottságra, a kölcsönös tiszteletre, az egymás melletti és egymással való közösségi életre. Számomra a legtermészetesebb dolog az, hogy lelkészként tisztelem a nem református felekezethez tartozó embertársaimat, hogy a krisztusi szeretet hangján beszélgetek velük, ápolok kapcsolatot. Ugyanakkor hatalmas hitmélyítő forrás is, hisz egymás hite által egy ökumenikus közegben lehet igazán egymástól kölcsönösen tanulni. A közös imádságok, imaláncok, istentiszteletek, misék, imaalkalmak, mind abban segítenek, hogy Istent egy másik látásmód felől is megismerjük és mi is megmutassuk a másik közösség tagjainak azt a formát, ahogyan mi szeretjük, ismerjük, tiszteljük és imádjuk Istent.

Istenfélő hatások

-Milyen volt az első találkozásod a Bibliával, istentisztelettel, Istennel?

-Egész kicsi koromtól kezdve jártam, a testvéremmel együtt, gyülekezeti vallásórára, Gavrucza Tibor volt a lelkészem, akinek a vallásóráira ma is emlékszem. Lelkesen, elevenen adta át, hittel a bibliai történeteket. Szerettem a vallásórákat. Azután mindig istentiszteletre is mentem, mert 10 órától volt vallásóra, 11 órától istentisztelet, tehát bevártuk édesanyámat és maradtunk az istentiszteleten is. Édesapám a munkája miatt, kommunista időszak volt, nem tudott csak nagyon ritkán velünk jönni. De vasárnaponként, mikor este hazaérkezett, a legelső kérdése mindig az volt: Etelka, a gyermekek voltak vallásórán, templomban voltatok?

Már óvodás koromban, szerettem a könyveket a kezembe venni, ha az óvónéni kiment a tanteremből, akkor elővettem egy meséskönyvet, a középre ültem vele és úgy tettem, mintha olvastam volna, pedig, dehogy, kívülről mondtam egy mesét, de csend volt.

Mikor találkoztam Istennel? – Talán a születésem története miatt? Vagy mert ebbe a közegbe születtem bele, számomra soha nem volt kérdés, hogy van-e Isten? Mindig velem, mellettem van, ezt érzem, tapasztalom.

Lelkész, vagy...?

-Mikor fogalmazódott meg benned, hogy lelkész leszel? Volt más terv is?

-Gyermekkoromban szorgalmas, lelkiismeretes tanuló voltam, mindig a lecke volt az első, a kötelesség és azután jött a kézimunkázás, a játék, a színes ceruzákkal való festegetés, másolás, ezt is szerettem. A pedagógia, a tanítás mindig közel állt hozzám. Mégis, mikor elérkezett az idő és pályát kellett választani, akkor úgy döntöttem, hogy orvos leszek. Hozzá is kezdtem a komoly felkészüléshez, de jött egy váratlan esemény a családunk életében, egy élet-halál kérdés. Ez volt az a pillanat, amikor a döntésemet egy fogadalom kíséretében megváltoztattam. Azt mondtam Istennek: Istenem, ha életben marad az, akit nagyon szeretek, de most a halál küszöbén áll, azért leszek a te szolgád. Ha pedig elmegy Hozzád, akkor azért leszek a te szolgád! - Váltottam és változtattam a tananyagon, más tantárgyakat tanultam, felvételiztem, bejutottam és megkezdtem a tanulmányaimat a Kolozsvári Protestáns Teológia Intézetben, 1989 szeptemberében. Alig voltam 18 éves, de nagyon boldogan tanultam, készültem a pályára, az életre.

Párválasztás, család

-Hogyan ismerkedtél meg a férjeddel? Honnan tudtad, hogy ő az igazi?


-A férjemet, akivel épp most voltunk novemberben 32 éves házasok, a teológián ismertem meg. Minden este egy házikabátban, kottával a kezében igyekezett egy tanterembe, ahol harmóniumozott, gyakorolt, tulajdonképpen akkor tanult meg orgonálni. Időnként ő végzi a gyülekezeti kántori szolgálatot is.

Részemről szerelem volt első látásra. Sokat, nagyon sokat imádkoztam azért, hogy mutassa meg Isten neki is a hozzám vezető utat, ha ő az igazi. Nekem ez sikerült, és ezért is nagyon hálás vagyok Istennek. Egyik évben megismerkedtünk és a másik évben összeházasodtunk. Sok szép emlék fűz bennünket Kolozsvárhoz, a Farkas utcai templom tövében van egy 500 éves „házikó”, mint a mesében, olyan volt. Onnan jártunk naponta, fiatal házasokként az órákra, tanultunk, vizsgáztunk, gyakorlatoztunk, fejlődtünk, imádkoztunk és kialakult az életünk.

-Anyaság vagy szolgálat? Nehéz volt választani vagy nem is kellett? Ment együtt a kettő?

Az anyaságra mindig is készültem, Ilyen közegben nőttem fel, ahol természetes volt az, hogy édesanyává kell válni, ha csak nincs valami gátja ennek. Édesanyámtól és édesapámtól szép családi példát kaptam erre. Ez volt és lett tehát a természetes. Házasságkötésünk után a harmadik évben érkezett az első, majd az ötödik évben a második, illetve a kilencedik évben a harmadik gyermekünk. Az első három évben megszoktuk a tanulást, a munkát, a szolgálatokat, mire megérkezett az első gyermekáldás, természetes volt a munka, a szolgálat. Számomra soha nem teher a szolgálat, az erre való felkészülés.

Talán ezért nem is volt kérdés, hogy válasszak: Vagy- vagy!

Amikor a gyermekek megszülettek, őket is vittük magunkkal a templomba, istentiszteletre, alkalmakra, mindig volt valaki, aki felvállalta a vigyázást. Aki szeretetét megosztotta velünk.

Vincze Zoltán bőgős, Vincze Balázs gitáros.

A továbbtanulás is folyamatosan része maradt életünknek. A teológiai tanulmányok befejezése után 10 évvel, a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen tanultunk két és fél évig, kemény menetben, pasztorálpszichológiát. Ez egy fantasztikus, új „szemüveget” adott a lelkészi pályához. Majd ismét tíz év eltelte után a Partiumi Keresztyén Egyetemre iratkoztunk be, vallástudományokból mesterdiplomáztunk. Még voltak és ma is vannak folyamatos kurzusok, képzések, amelyeken részt veszünk. Ez természetes velejárója ennek a hivatásnak. A vagy-vagy, hát ennek nincs helye!

Erő a nehézségekben

-Milyen nehézségekkel találkoztál az életutadon?

-Nehézségek?! Voltak, vannak, a szakmai és a magán életemet tekintve is.

De a nehézségek idején mindig ott táplálkoztam és táplálkozom, Aki a tenyerén hordoz, ígérete szerint, Istennél. Úgyhogy a nehézségekre, amelyek a 30 év során adódtak, illetve amelyekben szakmailag épp benne vagyok, úgy tekintek, mint Isten nevelésére. Mert mindent azért ad, hogy formáljon, alakítson a megjobbítás szándékával. Ide volna még mit írnom, de egyelőre nem teszem, talán pár év eltelte után!

-Kedvenc bibliai történeted, igeversed?

-Ha nagy tragédia állt a küszöbön, a nagy élet-halál kérdéssel, akkor is Vele és Rá bízva magamat, magunkat tudtam túljutni a „tűzön-vízen”, ahogy Ézsaiás írja. 42.3.

Igyekszem megtanulni és ebben fokozatosan megerősödni lelkészként is, hogy az Igét nem hirdetni kell csak, hanem először is hinni, azután tovább adni. Ez a tudás, ez a tapasztalat csak megerősít, határozottabbá tesz Istenbe vetett hitemet, odaszánásomat illetően.

-Hogyan kezdődött a szolgálatod lelkészként?


-A szolgálat, valóban gyönyörű, mezejére 1993-ban, tehát 30 éve kerültem ki. Még az ötödik tanévet végeztem, de már kihelyeztek a Partiumba, egy Bihar megyei kis gyülekezetbe, mert nagy volt a lelkész hiány. Örömmel vállaltam a hétközi szolgálatot a gyülekezetben, illetve az óvodai és iskolai vallásórákat és mind e mellett a vizsgák sorát.

-Honnan merítesz erőt?

-A Bibliai történet, a Biblia világában érzem igazán jól magam. Kifejezetten nagy hatással volt rám, már gyermekkoromban a bíborárus Lídia története. Egy olyan személy, aki nő létére megtért, és azt, amije volt, az igehirdetés, a misszió szolgálatába állította. De Eszter története, élete is a kedvenceim közé tartozik. Nagyon kedves Igém Ézsaiás 43,1: „Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!” Illetve az Ézsaiás 40, 31: ”De akik az Úrban bíznak, erejük megújul…”

Innen, illetve a napi igeolvasásom, magyarázásom, üzenetírásom során kapom azt az erőt, amely segítségemre van. Mert az erő a mindennapok ellenszelében nagyon szükséges.

Igével a facebookon is

-Hogyan indult a facebook-os szolgálatod?

-A világjárvány második napján kezdtem bele abba az igehirdetési szolgálatba, amelyet a mai napig folytatok. Lélekfrissítő Nagyvárad-Csillagvárosról. A hét minden napján, szombat és vasárnap kivételével, írok egy rövidke üzenetet, mellékelek egy megnyugtató fotót és azt kiküldöm a világba. Ha egy ember számára tudok ezáltal egy megnyugtató gondolatot, inspirációt, motivációt adni, akkor már megérte. De a magam számára is hihetetlen személyiség és öntudatformáló ez a folyamat. Számomra minden reggel az inspiráció, a motiváció, az erőforrásból való merítés drága alkalma. Ezeket az időket nem adnám semmi pénzért.

Bibliai kóstoló

-Én is szeretem olvasgatni őket. A fb-n láttam azt is, hogy részt vettél a nagyváradi Szent László Római katolikus Líceumban tartott bibliai ételbemutatón, Bibliai kóstolón.

-Igen, ugyanis számomra érdekfeszítő az, hogy a bibliai korban mit, hogyan fogyasztottak, ott és akkor az emberek. Abban a környezetben miként táplálták a testüket, hisz ez is fontos a mai napig. Ugyanakkor a vallásórás gyermekek, női közösségek, gyülekezetek számára is élvezetes, élménnyel teli egy-egy ilyen kóstoló előkészítése, megszervezése, bemutatása, megízleltetése.

Mi, emberek, nagyon szeretjük a dolgokat megtapasztalni, azaz: érinteni, ízlelni, látni. Ha ez az élmény a mienk, akkor az illető információ is közelebb jön hozzánk, jobban a mienk lesz.

Például egy nagyváradi gyermeknek hiába beszélek a gránátalmáról, egészen más lesz a helyzet, ha azt megmutatom, közösen kibontjuk, érezzük, látjuk, különösképp, ha meg is kóstoljuk. Kicsit úgy érzem, hogy a Biblia korába is belekóstolunk. Ez által is missziót végzek, végzünk. Mert a misszió lényege, hogy Istent, Isten világát közelebb hozzuk az emberekhez és azután az embereket is közelítsük Istenhez. Ez hatalmas feladat és én mindent, ami kreativitással teli, szeretnék e célból megragadni, gyakorolni.

Egy finomság a kóstolóról: 

Mézesköményes sárgarépa: 6-8 sárgarépa, 2 ek méz, 2ek olivaolaj, egy csokor petrezselyem, 1 kávéskanál kömény, 1 csipet fahéj. A sárgarépát megfőzzük és forrón a mézes olajos fűszeres öntetbe forgatjuk. És jóízűen fogyasszuk.

-Én is ilyen célból indítottam a blogomat. Kezdetben még közzé tettem bibliai ételeket, de aztán az alapanyagok hiánya miatt ez elmaradt. Inkább az igei üzenetet helyeztem a középpontba, de nagyon örülök, hogy mások fel tudták vállalni ezt a szolgálatot. Több ilyen kellene.

A főzés egyébként is kedvenc időtöltéseid közé tartozik? Mi a családi/személyes kedvenc étel, süti vagy más. Kaphatunk receptet?

-A főzés, nem tudom azt mondani, hogy a kedvenc időtöltéseim közé tartozik, de vannak időszakok, mikor kifejezetten megnyugtató, pihentető, ha leülhetek és előkereshetek egy receptet és azt elkészíthetem. Kimondhatatlan öröm azt látni, hogy a család megelégedéssel veszi magához az otthon elkészített finomságokat. Jól érzem magam a tágas, nagy parókia konyhában. A család, a férjem és a három, már felnőtt gyermekeim egyik kedvence az, amit édesanyám remekül készített. Így, az ünnepek érkeztével én is nagyon szeretem elkészíteni, a karácsonyi krémes. Vagy nagyon szeretjük az egyszerű lekváros kiflit, akár kelt tésztából, akár zsíros-vajas tésztából. A karácsonyi asztalt nem lehet úgy megteríteni, hogy azon ne legyen mézes-krémes. Illetve a karácsonyi mézes figurák, itthoni ízek, itthoni díszítéssel. Ezek ékesítik az ünnepi asztalunkat.

Kedvenc az egyszerű húsleves, illetve a vajjal és tejjel kikevert krumplipüré, a rakott káposzta.A mézes-krémest én a következőképpen készítem:

Hozzávalók egy adaghoz (mivel az átlagnál nagyobb tepsit használok, ezért másfél adagot gyúrok be): 50 dkg átszitált liszt, 6 dkg friss disznózsír, 15 dkg porcukor, 1 kk szódabikarbóna, 4 ek folyékony, langyos méz, 4 ek tejföl, 2 egész tojás, ízlés szerint Mézes fűszer. Előbb a lisztet összedolgozzuk a zsírral, majd hozzáadjuk a felsorolt anyagokat, jól kidolgozzuk, hűtőbe tesszük, egy jó órát pihentetjük. Ezt követően kivesszük a hűtőszekrényből, pontosan 4 egyforma részre osztjuk, késhát vastagra nyújtjuk és a tepsi hátán sütjük. Ha nem tökéletes, a tepsi formáját nem követi, akkor finoman a tepsi hátlapján, formázható, igazítható.


Krém: 3 tojás sárgáját 3 ek porcukorral jól elkeverünk, hozzáadunk egy csomag vaníliás cukrot és 3 púpozott ek átszitált lisztet. Mindezt 7 dl tejjel simára kikeverjük, és sűrű krémet főzünk belőle.

Majd 20 dkg vajat 20 dkg porcukorral ugyancsak simára, habosra kikeverünk, kicsi rum esszenciát adhatunk hozzá, lassanként hozzáadjuk a kihűlt főzött krémhez.

Ha ezzel elkészültünk, akkor összerakjuk a Mézes krémest: az első lapra rákenjük a főzőtt vajas krém felét, a második lapra sárgabarack lekvárt kenünk, nem kell sajnálni, majd a harmadik lapra a megmaradt fele főzött krémet tesszük. Legalább egy fél napig hagyjuk állni, összeérik és elkészült a nagyon ízletes sütemény! Jó étvágyat kívánok hozzá!

Újévi üzenet

-Útravalóul mit üzennél az olvasóknak 2024-re?

-Mindannyian úton járó emberek vagyunk, közlekedünk, elindulunk és megérkezünk, mert van célunk! Először azt, hogy soha ne adjuk fel a céljainkat! Minden nap úgy keljünk, hogy fogalmazzuk meg az illető nap célját, legyenek kisebb és legyenek nagyobb céljaink is. Mikor elindulunk, akkor ezeket a célokat lássuk magunk előtt és mindent tegyünk meg a teljesítésük érdekében. (Nekem is vannak kisebb és nagyobb céljaim. Most épp egy hatalmas célon dolgozom, sokakkal együtt, ami a Kárpát-medence Partium régiójának kiemelése, gyermek, ifjúsági és felnőtt- központ, Ökumenikus Kulturális Központ megvásárlása)
Másodszor, az úton járó, céltudatos ember ajtókkal találkozik, amelyek hol kinyílnak, hol bezáródnak. Nekünk, akik Krisztust követjük, tudnunk kell, hogy a legfontosabb ajtó maga Krisztus, a Mester, hisz mondja is: „Én vagyok az ajtó!” János 10,9

Így induljunk el az új esztendőben, minden háború és békétlenség ellenére és ezekkel együtt, mert mi tudjuk, hogy

akik Istent keresik, azoknak minden a javukra van!

Köszönöm a lehetőséget!

Isten áldása legyen a kérdező életén, családja életén, szolgálatán!

-Köszönöm szépen, és köszönöm a beszélgetést is. Én is sok áldást kívánok és békességet is az ismert köszöntéssel: Bízd Újra Életed Krisztusra!

........

Vinczéné Pálfi Judit,

református lelkipásztornő

feleség, három felnőtt gyermek boldog édesanyja…..

A Romániai Keresztyén Nők Ökumenikus Fórumának elnöke

..............

Ha valaki támogatni szeretné a Kulturális Központ megvásárlását: 

2023. december 28., csütörtök

Szilveszteri 2x leveles tekercs

 Leveles egyszer, mert leveles tésztából készült. Leveles másodszor, mert karalábélevéllel töltöttem, de lehet spenóttal is. Sőt! Van, aki a retek levelét is felhasználja. 

Hozzávalók:
1 csomag leveles tészta
4 dkg karalábélevél (egy jó marék) ereitől megtisztítva
reszelt sajt
só, bors
tejföl
fél vöröshagyma
olaj

Elkészítés: A hagymát felkockázzuk, és egy kevés olajon megdinszteljük. A karalábélevelet is összevágjuk, és kicsit együtt pirítjuk. Sózzuk, borsozzuk. Kihűtjük. A leveles tésztát 10-15 perccel a felhasználás előtt kivesszük a hűtőből, majd kitekerjük. Megkenjük tejföllel. Ráhalmozzuk a levelet egy csíkban, megszórjuk sajttal, feltekerjük, kb 2 cm-es szeletekre vágjuk, Sütőpapírral vagy sütőlemezzel bélelt tepsibe sorakoztatjuk őket, és 220 fokra előmelegített sütőben szép pirosra sütjük. Rácson hagyjuk kihűlni. 27 db lett. 

2023. december 27., szerda

"Vitamindús" afrikai harcsa

 


Még soha nem készítettem harcsát, talán nem is ettem. Tél elején viszont valahogy megjelent a családi közbeszédben a harcsapörkölt túrós csuszával. Miért is ne? Hogy meg kell pirítani főzés előtt? Még ezt sem hallottam. Aztán nem lett belőle semmi, mert nem kaptam az árusoknál, a piacon lett volna, de egészben, és a bontáshoz sem volt kedvem, meg sok is lett volna kettőnknek. Az áráról nem is beszélve, bár megkockáztattam volna, ha kapok szeleteket. Így aztán afrikai harcsafilé lett, és Isten csodálatosan "szállította" hozzá az anyagokat. Az üzletben levettem néhány olyan sajtfajtát a polcról, amit nem szoktunk, de hát karácsonykor lehet egy kicsit kihágni. Aztán a Metropol újságban láttam egy jó halreceptet, amihez kellett gránátalma. Nagyon jó áron kaptam azt is. Aztán kiderült otthon, hogy az egyik darab sajt cheddar, éppen azt javasoltak a recepthez. Karfiol volt itthon, brokkolit is tudtam venni, így nem volt kétség, hogy a napilapban szereplő recept lett a befutó. 

Karácsony halászlé nélkül? Hm...De azért az mégiscsak túlzás, hogy két ilyen gazdag étel vacsorára. Na, a halászlé ebédre lett túrós csuszával, a harcsa meg szenteste. 
A tavalyi esésem után a beiglivel meg se próbálkoztam, a férjem különben is a joghurtos mákosat emlegette napokkal karácsony előtt, így újráztam. 
A fenyőkeksz még a naspolyakrém mellől maradt. A mézeskalácsot pedig egyik nászasszonyunktól kaptuk

Azért legyen diós is! Egy egyszerű keksz készült egész dióval a tetején, a tésztájából pedig egy kis karácsonyfa, ami a cukorkák miatt nem diétás ugyan, de azokat nem is kötelező megenni.

Szép nagy étkező asztalunk van, de most gondoltam egyet, és kihoztuk a nappaliba. Így nem idegesített (annyira) a rendetlenség a konyhában, és a fára is ráláttunk. 

Nagyon szép formás fenyőt választottak, nekem már nem is kellett díszíteni, csak ezt a szép betlehemest tettem a fa alá, melyet egyik lányunk készített évekkel ezelőtt. 
Milyen sokat dolgozott vele! Szerintem gyönyörű.
És akkor jöjjön a "vitamindús" afrikai harcsa receptje! 
Hozzávalók:
kb 80 dkg hal
5-10 dkg vaj
só,
 (citrom)bors
1 fej brokkoli
karfiolrózsák
1 gránátalma
10-15 dkg cheddar sajt
1-2 evőkanál tejföl
2 evőkanál vegyes mag: szezám-, napraforgó-, tökmag
2 dl köles
olívaolaj
Elkészítés: A harcsát sózzuk, borsozzuk, és mindkét oldalát megpirítjuk vajon. Ügyeljünk arra, hogy jól átsüljön! Félretesszük, melegen tartjuk. Egy kevés olívaolajon megsütjük a karfiolt. Egészen kis rózsákra szoktam szedni, és a szárrészeket is felhasználom. A brokkoli talpát levágjuk, egy fazékba állítjuk, amibe annyi vizet öntünk, hogy ne érjen bele, és gőzben megpároljuk. Kicsit sózzuk előtte. A harcsából maradt vajra dobjuk a magokat pirulni, majd a reszelt sajtot is, és végül tejföllel hígítjuk. Belekeverjük a karfiolrózsákat.

A kölest közben forró vízzel leöblítjük, kétszeres mennyiségű sós vízben megfőzzük. A harcsát kicsit felmelegítjük a sütőben, ha kihűlt volna, majd egy szép tálra helyezzük.  Mellé kerül a brokkoli, majd a sajtszószt és a gránátalmát külön tálban kínáljuk. Ezt az étkészletet anyukámtól örököltem, és csak ritkán használjuk.

A halászlét még előző nap megfőztem, így nem kellett sietni a templomból hazajövet. Az aprósütik is dobozban voltak már. 
A nagy családi karácsonyt már nem nálunk tartjuk, mert kicsi a hely. Egyik lányunkhoz megy mindenki, és az ennivalókat összeadjuk. Én töltött káposztát vittem, sült csirkecombokat, tört krumplit, répatortát, csalamádét, kenyeret. Volt finom sült oldalas, kéksajtos saláta, zöldsaláta, majonézes krumpli, aszalt szilvával töltött csirkemelltekercs, almás sütőtök saláta, narancsos kuglóf, Kossuth kifli, diós, mákos beigli, diétás torta. Remélem, semmit sem hagytam ki. 
Önöknél hogy telt a karácsony? Hányan gyűltek össze? Ki főzött? Mi volt a menü?
További kellemes napokat kívánok, hamarosan egy szép riporttal jelentkezem újév alkalmából.
Addig is néhány vers.

Füle Lajos: Tanácsok - magamnak
Jövőre - nincsen sürgősebb semmi -
merj és akarj is kisebbé lenni,
s kevés szóval és sokkal több tettel
növekedjél majd a szeretetben!
........
Füle Lajos: Feledni is
A megbocsátást régen ismerem,
de feledni is taníts, Istenem,
hogy mindazt, ami másra terhelő,
már soha többé ne hozzam elő.
............
Füle Lajos: Égi sokszorosítás
Élni és szeretni jó,
és ha felülről való,
a szeretet osztható,
mindig sokszorozható.

2023. december 22., péntek

Aszalt szilvával töltött csirkemell

Azért ez a recept már az ünnepi készülődés részeként jelenik meg, nem úgy, mint az előző. Bár tavalyi, és idén nem is tervezem az elkészítését.  Lemaradt a közlése, de jó lesz ez most is. Hátha valaki kedvet kap. Idén egyik lányunk hoz majd valami hasonlót. 

Hozzávalók:
1 csirkemell
10 dkg aszalt szilva
2 gerezd fokhagyma
szeletelt bacon
1.5 dl tejszín
rizs

Elkészítés: A csirkemellről lefejtjük a húst. Zsebet vágunk bele. Megsózzuk, és megtöltjük apróra vágott aszalt szilvával, és egy-egy gerezd fokhagymával. Becsomagoljuk szeletelt baconbe. Olajozott tepsiben 200 fokon megsütjük. Közben a maradék bacont kockára vágjuk, megpirítjuk, hozzáadjuk a maradék szilvát, felöntjük tejszínnel, és kiforraljuk. Rizzsel tálaljuk. 
Somogyiné Ficsor Krisztinától vettem az ötletet.  A vele készült karácsonyi beszélgetést a nevére kattintva olvashatják a Befolyásos asszonyok a konyhában sorozat részeként.Áldott ünnepeket kívánok!
21Történt pedig azokban a napokban, hogy Augusztusz császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. 2Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Kviriniusz volt a helytartó. 3Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. 4Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, 5hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. 6És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, 7és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely.
8Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. 9És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. 10Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: 11üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.

12A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban. 13És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: 14Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.
15Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott. 16Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. 17Amikor meglátták őt, elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok hirdettek, 18és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. 19Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, és szívében forgatta. 20A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva Istent mindazért, amit hallottak és láttak, úgy, ahogyan ő megüzente nekik.(szentiras.hu-ról)

2023. december 21., csütörtök

Fenyőfa

 

Egy gyülekezeti kézműves foglalkozáson láttam ezt az ehető asztali díszt, és nagyon megtetszett. Amint látható kiviszeletekből készült gránátalmával és sárgarépából kivágott csillaggal. 

Remélem, mindenki jól van, és nem fog halálosan kifáradni az ünnep végére velem együtt. Bölcsességet, a tennivalók okos rendszerezését kívánom. 

"Hála legyen Istennek kimondhatatlan ajándékáért!" Jézusért, akinek a születésére emlékezünk karácsonykor. (". Korinthus 9.15.)


2023. december 19., kedd

Mákos-joghurtos kevert pite. Kicsit diétás

  

Először nem is akartam feltölteni, mert ilyenkor mindenki a csodásabbnál csodásabb sütijeit mutatja. A gyönyörűséges töltött húsokat, aprósütiket. A férjem azonban még most is emlegeti ezt a pitét, pedig több, mint egy hete készült, úgyhogy íme. Egy könnyen elkészíthető sütemény uzsonnára vagy egy tartalmas leves után. 

Hozzávalók:


35 dkg teljes kiőrlésű tönköly búzaliszt
1 csomag sütőpor
10 dkg darált mák
5 dkg 1:4 édesítő 
4 tojás
2 dl joghurt
1,5 dl olaj
2 evőkanál sütőrum
1 teáskanál reszelt citromhéj
35 dkg reszelt alma

Elkészítés:
A tojásfehérjét habbá verjük, majd a száraz anyagokat a szárazzal, a folyékonyat a folyékonnyal elegyítjük, és összekeverjük őket. Végül beleforgatjuk a habot is. Sütőpapírral bélelt tepsibe öntjük, és 200 fokra előmelegített sütőbe toljuk.


Ha szépen feljött, mérsékeljük a hőfokot 180-fokra, és addig sütjük, amíg itt-ott megpirul.


És hogy legyen egy ideillő süti is: 
Karácsonyi sütemény:

"Végy egy kilogramm jó meleg szeretetet!
Szitáld át a türelem szitáján, nehogy pletykamag kerüljön bele!
Gyúrd össze egy tojásnyi kedvességgel és takard le tiszta jókedvvel!
Ha megkelt, süsd meg a kitartás tüzénél!
Szórd meg asszonyi kacagással, és tégy rá pár csepp nyugodt megfontolást!
Vágd fel annyi darabra, hogy eggyel mindig több legyen, mint ahányan az asztalnál ültök, hiszen mindig akad valaki, aki még rászorul."
(Valószínűleg ismeretlen szerzőtől származó recept, melyet a Magyar Evangéliumi Rádió újságjában, az Antennában találtam.)

2023. december 17., vasárnap

Fügelikőr kész! Vagy nem...

Letelt két hónap, és leszűrtem a likőrömet, de legnagyobb meglepetésemre kocsonyás lett. Nem is kicsit. Nem pudingszerű azért, de nem is az az áttetsző, kristályos valami, amire számítottam. Az íze nem rossz, de még elbír egy kis citromlét vagy valamilyen fűszert. Így néztek ki leszűrés előtt.A kis üveget egyelőre hagytam. 
Innen indultunk:
És most:
Kb fél liter lett, ami nem sok. A visszamaradt gyümölccsel majd valamilyen süti készül. 
A citromok elég bénán néznek ki, de tele voltak maggal, alig volt bennünk hús, ami tartást adott volna a szeleteknek. Még ilyet nem is láttam. 
Unokahúgom fogja megkapni a likőrt, mert nagyon lelkesen fogadta a facebookon, amikor megosztottam a készítését az oldalamon. Egy kis kóstolót hagytam csak. Jövőre jobban utánanézek, mi lehetett az oka Bizonyára a sok kis mag a ludas a kocsonyásodásban. 
Ha jobban belegondolok, általában sikerülnek az ételeim, néha a sütikkel van gondom, de az italok állnak egyértelműen a kudarc-lista élén. Például a szódás, cukrozott meggy, vagy a napon érlelt meggy. Egyik se lett igazán jó. Nem baj, ez azért nem annyira rossz. Majd meglátom a tesztkóstoló visszajelzését. Frissítés: nagyon ízlett neki.(dec.18)
 
1 kg füge
3 dkg nádcukor
1,2 dl víz
fél citrom leve
1 teáskanál vaníliás cukor
fahéj darabok, csillagánizs, szegfűszeg

Elkészítés:

A vízben felfőzzük a cukrot és a fűszereket, majd hozzáadjuk a citromlét.  Közben a fügét megmossuk, feldaraboljuk, és egy literes üvegbe halmozzuk. Ráöntjük a kihűlt főzetet, majd felöntjük annyi vodkával, hogy teljesen ellepje. Jól lezárjuk, és a hűtőbe tesszük. A bal oldalon  a mai vodkás fügék. Jobb oldalon pedig látható, mennyire megváltozott a gyümölcs és a lé színe is. Mikor szűrjem le? Tanácstalan vagyok, 45 napot is írnak, de hónapokat is. Vajon nem romlik-e meg, ha csak ilyen kevés vodka van benne, ráadásul a citromlét és a fügét nem is forraltam fel. A birsalmát felfőztem, de a fügét nem akartam, nehogy szétmálljon. Majd kóstolgatom. 😊